Tasar?�m?� Kaydet  Kapat
Patlayıcı Ortamlar ve Ex-proof Elektrik Cihazları : Yanıcı gazların, katıların ve sıvıların üretildiği, taşındığı depolandığı ve kullanıldığı endüstriler ve diğer ortamlar elektrik enerjisinin denetim dışı olarak açığa çıkması (ısı,alev,patlama) olasılığının bulunduğu ortamlar can ve mal güvenliği için “Tehlikeli iş yerleri” olarak tanımlanmışlardır. Tehlikeli iş yerleri olarak nitelenen yerlerde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için her ülke kendi özel koşullarına göre standartlar belirlemiş olsa da temel ilkelerde değişiklik bulunmamaktadır. Ülkemizde bu ilkeler TSE tarafından belirlenmiş olup tehlikeli iş yerlerinde kullanılacak elektrik cihazları ile ilgili sertifikalandırma işlemleri de bu kurum tarafından yürütülmektedir. Tehlikeli iş yerleri olarak nitelenen yerlerdeki riskleri en aza indirmek için geliştirilmiş özel cihazları diğer cihazlardan ayırabilmek içi bunlar Ex-proof (Ex-Explosion proof)Türkçe’de de tam karşılığı olmamakla beraber “AlSz – Alevsızdırmaz” cihazlar olarak isimlendirilmektedir. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak Ex-proof cihaz niteliklerini belirlemeden önce yapılması gereken ilk iş tehlikeli olan sahanın doğru olarak sınıflandırılması yapmak olmalıdır.
1-PATLAMA
Yanma olayının belirli koşullarda ve çok kısa sürede meydana gelmesine “patlama” diyoruz. Patlama aşağıdaki üç unsurun belirli oranlarda bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır.
1-Havada yeterli oksijenin bulunmaması.
2-Hava ile karışmış yanabilir bir maddenin
a)Gaz (metan,asetilen vb.)
b)Sıvı (petrol,solvent, vb.)
c)Katı (sülfür, odun, vb.) bulunması
3-Yeterli ortam sıcaklığının bulunması 

2-PATLAYICI ORTAM
Yanıcı gaz,sıvı ve tozun hava içerisinde patlama limitlerinde bulunduğu veya bulunma olasılığının olduğu sahalara denir. Yanıcı toz, gaz ve buhar tek tek patlayıcı ortam oluşturabileceği gibi ikili karışımlar da patlayıcı ortam oluşturabilirler.
3-TEHLİKELİ SAHA
Patlayıcı hava, gaz buhar ve toz karışımının bulunduğu ve bulunma olasılığının olduğu yerlerdir.
4-TEHLİKESİZ SAHA
Hava, gaz, buhar ve toz karışımlarının bulunmadığı elektrik cihazlarının imalinde ve kullanımında genel koruma yerine özel korumaların istenilmediği ve yapılmadığı yerlerdir. Tehlikesiz sahada olmasına rağmen tehlikeli sahada bulunan cihazlar ile elektriksel bağlantıların olması durumunda özel önlemlerin alınması gerekebilir.
5-YANICI MADDE
Hava içerisinde alev, ark veya sıcak yüzey gibi uygun bir enerji kaynağının bulunmasıyla başlayan sürekli olarak yanan her türlü katı,toz, gaz, sıvı ve buhar halindeki maddelerdir. Yanıcı olarak bilinen bir çok maddenin yanması ancak bu maddelerin ısıtılması sonucunda çıkan gaz ve buharın oksijen ile karışması ile olanaklıdır. Yanmanın başlamasından sonraki ısı artışı daha çok buhar ve/veya gaz çıkmasına neden olduğundan yanma artarak devam eder.
6-MİNİMUM PARLAMA ENERJİSİ
Patlayıcı ortama patlamanın gerçekleşebilmesi için uygulanması gerekli en az enerji miktarıdır. Bu enerji alev, ark, sürtünme şeklinde olabilir. Genellikle endüstriyel ortamlarda parlama enerji seviyesi minimum değerden oldukça yüksektir. Bu değerler, gaz ve buharlar için 10 mikrojül, tozlar için ise 100 minijül mertebelerindedir.
7-PATLAMA SICAKLIĞI
Patlayıcı ortama patlamanın kendi kendine gerçekleşebilmesi için gerekli en az ateşleme sıcaklığıdır. Diğer bir ifade ile atmosfer basıncında dışarıdan ark ve alev etkisi olmadan patlama limitleri içerisindeki bir karışımın alevlenebildiği ve alevlenmenin devam ettiği tesbit edilebilen en düşük sıcaklıktır.
8-PATLAMA LİMİTLERİ
Herhangi bir yanıcı maddenin parlaması için havadaki karışım yoğunluğunun doğrudan bağlı olduğu limitlerdir. -Patlayıcı karışımın en küçük değerine alt limit (LEL-Lower explosion limit) -Patlayıcı karışımın en büyük değerine üst limit (UEL-Upper explosion limit) Normal atmosfer şartlarında alt ve üst limitlerin dışında kalan karışımlarda patlama gerçekleşmez.
9-PARLAMA NOKTASI
Yanabilir sıvıların buharlaşarak hava ile yanı bir karışım meydana getirdiği en düşük sıcaklıktır. Parlama noktasının belirlenmesi doğrudan patlama için değil sıvı kap ve depolarının yakınındaki cihazların sıcaklığı ile patlayıcı buhar – hava karışımının meydana gelmesini önlemek için gereklidir.
10-EN BÜYÜK YÜZEY SICAKLIĞI
Elektrikli cihazların anma değerlerinde veya kabul edilebilir aşırı yükte çalışmaları durumunda atmosfere açık yüzeylerinde oluşabilecek en büyük sıcaklık değerleridir. Bu sıcaklık (d) tipi korumalı cihazlarda dış yüzeyde, (e) tipi korumalı cihazlarda ise iç yüzeyde ve iç elemanlarda oluşan sıcaklıklardır.
11-SICAKLIK SINIFLANDIRILMASI
Gazların patlama sıcaklıkları dikkate alınarak cihazların en büyük yüzey sıcaklıklarının T1’den T6’ya kadar gruplandırılmasıdır. Bu gruplardaki sıcaklık sınıflaması alt değerleri sırasıyla 450 derece ile 85 derece arasındadır.
12-TOZLARIN ALEVSİZ YANMA SICAKLIĞI
Tozların katmanlar halindeyken alevsiz korlanarak yanma sıcaklığıdır. Bu sıcaklık tozların havada bulut halindeyken alevlenme sıcaklığından farklı ve daha düşüktür.
Bazı maddelerin sıcaklık karakteristikleri

Tehlikeli sahaların sınıflandırılması ortamda yanıcı ve/veya patlayıcı gazın olmasına göre yapılmaktadır. IEC’ye göre tehlikeli sahalar 3 bölgeye (zone) ayrılmıştır. Bölgeler arasındaki sınır tariflenmemiştir. Bu bölgeler kendi aralarında aşağıdaki nedenlerden ötürü de kolaylıkla yer değiştirebilmektedir. -Ortamda bulunan maddenin sıcaklığının yükselmesi,
-İklim değişikliği, -Hava haraketleri,
-Havalandırma sisteminin arızalanması,
-İşletme hataları
Bölge 0
Patlayıcı gazın ortamda sürekli veya uzun süreli bulunma olasılığının olduğu bölgelerdir.
Bölge 1
Patlayıcı gazın normal koşullarda ve arıza hallerinde ortamda bulunma olasılığının olduğu bölgelerdir.
Bölge 2
Patlayıcı gazın normal koşullarda ortamda bulunmadığı ve fakat kazaen bulunma olasılığının olduğu bölgelerdir.
GAZ GRUPLARI
Yukarıdaki bölgelendirilmeye ilave olarak patlayıcı gaz ve buharların alev yayılma aralıklarına ve cihaz imalat esasına göre de önce iki gruba daha sonra bu gruplar alt gruplara ayrılmıştır. Patlama grupları:
1-Grup I Doğal Metan Gazı içeren ortamlar (Grizu gazı, maden ocakları) 2-Grup II Diğer bütün gazları kapsamaktadır.
Grup II gazlarda kendi içlerinde izin verilen alev yayılma ve tutuşma enerjilerine göre tablo-2’deki gibi II A, II B, II C olarak üç alt gruba ayrılmıştır. 

Alevlenme sıcaklıklarına göre sınıflandırma
Patlayıcı gaz, buhar ve tozların alevlenebilme sıcaklıklarına göre yapılan sınıflandırmadır. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazların en büyük yüzey sıcaklıkları patlayıcı maddenin alevlenme sıcaklığından düşük olmalıdır. Sıcaklık sınıflandırılması T1 İle T6 arasında değerler alarak Tablo-3’de gösterilmiştir.

Koruma Tipleri
“d” tipi Alevsızdırmaz (Flame-Proof) Bu koruma tipinde cihaz koruyucu kutusu; içerisine girebilecek gazın ark veya kıvılcım nedeniyle patlamasına dayanacak yapıda olması gerekmektedir.
“p” tipi Basınçlı tip koruma (Internal over-Pressure) Normal çalışma koşullarında patlama kaynağı olabilecek cihazların basınçlı koruma gazıyla içlerine harici gazların sızmasını önleyecek koruma tipidir.
“e” tipi Artırılmış emniyetli koruma (Increased safety) bu tip korumada cihazların sıcaklıklarının yükselmesi, izalasyonu, gevşeme gibi büyüklükler özel yöntemler ile kontrol altında tutularak ve cihaz kutusunun mekanik koruma sınıfın, (IP) artırılarak cihazın güvenliğinin yükseltilmesi sağlanır.
“ia” , “ib” , tipi kendinden emniyetli tip koruma (Instrinsically safe) Kendinden emniyetli korumalı tip cihazların gerilimleri ve akımları kullanılacakları bölge sınıfına göre kesinlikle sınırlandırılmış olup olabilecek ark veya kıvılcım enerjisi ortamdaki gaz veya buharı ateşlemeyecek seviyede tutulmaktadır.
“o” tipi Yapa daldırma koruma tipi (Immersed oil) Genellikle başka yöntemle alev veya ısı çıkarması önlenemeyen yol verici veya kesicilerin yağ içerisine daldırılmasıyla yapılan koruma tipidir.
“m” tipi Tamamen kapalı tip koruma (encapsulated) Bu tip korumada elektrikli cihazları tamamen veya kolayca açılamayacak kutu içerisinde ve/veya kimyasal madde dondurularak elde edilen bir koruma tipidir.
“n” tipi Bölge 2 de kullanılan koruma yöntemidir. Normal şartlar altında çevrede oluşabilecek patlayıcı atmosferi ateşlemeyecek şekilde dizayn edilmişlerdir. (Ark çıkarmayan kontaklar veya çıkacak arkın iyi bir muhafaza içerisinde olması ve çıkacak ısının limitler içerisinde bulunması.)
Bölge sınıfına Göre koruma tip seçimi

Alevsızdırmaz elektrik cihazının markalanması
Örnek: EEx d IIB T6
EEx Bu etikete sahip olan cihaz patlayıcı ortamda çalışabilir.
d Alevsızdırmaz tip elektrik cihazı.
II Bu grup cihaz madenlerin dışında kullanılabilir.
B Kullanılabilecek gaz ortamını belirler.
T6 Cihazın kullanılacağı sıcaklık sınıfını belirler.
Anze Kopitar along with He Smyth have been clicking on at the start of the time of year.
Andy Murray doesn’t cash first-hand information about the particular Leaders.Women & Girls Connor Murphy Jersey Blackhawks Home Red,Chicago-Blackhawks-16-Bobby-Hull-Black-Authentic-2019-Winter-Classic-Stitched-Jersey Away White Only two people,Youth Boy's Erik Gustafsson Blackhawks Red Home,Tanner Kero Chicago Blackhawks Jersey White/Red/Black Online Sale White Away,Nick Schmaltz Chicago Blackhawks Jersey White/Red/Black Online Sale Third Authentic Adidas Jersey Dustin Brownish and also Alexander Frolov,chicago-blackhawks-24-martin-havlat-authentic-red-mitchell-and-ness-jersey-1960-61-throwback stay from the time Murray previous taught this Nobleman from the 2005-06 period.Women & Girls Luc Snuggerud Jersey Blackhawks Home Red,Kids-Chicago-Blackhawks-4-Bobby-Orr-Black-Authentic-2019-Winter-Classic-Stitched-Jersey Away White

Murray,chicago-blackhawks-18-denis-savard-authentic-red-ccm-jersey-throwback your instructor most abundant in wins with Noblemen franchise background,Michal Kempny Blackhawks Jersey New Season Home/Away Online Sale is currently in the fourth time with all the St.Pierre Pilote Chicago Blackhawks Jersey White/Red/Black Online Sale Louis Doldrums,Women's Girls Stan Mikita Blackhawks Red Home,Kids-Chicago-Blackhawks-14-Ryan-Vandenbussche-CCM-Throwback-Hockey-Jersey White Away,2021-Chicago-Blackhawks-Mike-Hardman-86-Heritage-Red-Jersey-HAWKS-9162 Third Premier Adidas Jersey a group that may be required to become among the Kings’ principal road blocks to help achieving the 2009-2010 season final time.2021-Chicago-Blackhawks-Philipp-Kurashev-23-Season-Reverse-Retro-Authentic-Special-Edition-Black-Jersey-HAWKS-9197

Murray,Women's Girls Denis Savard Blackhawks Red Home,Women's Girls Corey Crawford Blackhawks Red Home,2022-Chicago-Blackhawks-Petr-Mrazek-White-Away-Authentic-Primegreen-Jersey-2022-HAWKS-9143 White Away,Youth Boy's Brandon Mashinter Blackhawks Red Home,Chicago-Blackhawks-2-Duncan-Keith-White-Road-Authentic-Stitched-Hockey-Jersey White Away,Kids-2021-Chicago-Blackhawks-Alec-Regula-75-Home-Jersey-Red-HAWKS-9261 Third Authentic Adidas Jersey Third Premier Adidas Jersey White Away,Kids-Chicago-Blackhawks-88-Patrick-Kane-Premier-Black-New-Third-Jersey Third Premier Adidas Jersey generally renowned for their painstaking study with the little league as well as people,Youth Boy's John Hayden Blackhawks Jersey Home Red,2021-Chicago-Blackhawks-Philipp-Kurashev-23-Reverse-Retro-Authentic-Pullover-Special-Edition-Black-Hoodie-HAWKS-9200 White Away supplied a few in-depth research into the Noblemen before Saturday’utes recreation inside .Women & Girls Lance Bouma Jersey Blackhawks Home Red,Youth Boy's Patrick Kane Blackhawks Red Home,2022-Chicago-Blackhawks-Reverse-Retro-2-0-Colin-Blackwell-Red-Authentic-Primegreen-Jersey-Men-s-HAWKS-9113 White Away,Kids-Chicago-Blackhawks-1-Glenn-Hall-Black-Authentic-2019-Winter-Classic-Stitched-Jersey Third Authentic Adidas Jersey Away White Louis.Women & Girls Anton Forsberg Jersey Blackhawks Home Red,Henri Jokiharju Blackhawks Jersey New Season Home/Away Online Sale Away White

"A person looks at what they've now,Kids-Chicago-Blackhawks-19-Jonathan-Toews-Black-With-C-Patch-2021-Retro-Stitched-Jersey" Murray explained.2022-Paul-Ludwinski-Chicago-Blackhawks-NHL-Draft-Red-Jersey-Authentic-Primegreen-Home-HAWKS-9149 "That verifying series,chicago-blackhawks-7-chris-chelios-premier-red-ccm-jersey-throwback using Handzus,chicago-blackhawks-3-pierre-pilote-authentic-red-ccm-jersey-new-throwback is really a puck-protection brand.Women-2021-Chicago-Blackhawks-MacKenzie-Entwistle-58-Home-Red-Jersey-HAWKS-9234 So they’re not only taking part in damaging.Taylor Raddysh Chicago Blackhawks Jersey New Season Home/Away Online Sale They’re also retaining the puck.Alex Stalock Chicago Blackhawks Jersey New Season Home/Away Online Sale They’re also hazardous.chicago-blackhawks-1-glenn-hall-authentic-red-ccm-jersey-throwback Fro has been their particular leading aim scorer the final 36 months.Chicago-Blackhawks-19-Jonathan-Toews-Black-With-C-Patch-2021-Retro-Stitched-Jersey Acquiring him or her for the reason that role,Youth Boy's Glenn Hall Blackhawks Red Home,Chicago-Blackhawks-88-Patrick-Kane-NEW-Black-Stitched-Jersey White Away,2022-Ryan-Greene-Chicago-Blackhawks-NHL-Draft-Red-Jersey-Authentic-Primegreen-Home-HAWKS-9148 Third Authentic Adidas Jersey in addition to Simmonds meets that position really well,Kids-2021-Chicago-Blackhawks-Alec-Regula-75-Reverse-Retro-Jersey-Black-HAWKS-9259 in addition to Handzus features way more offensive potential as compared to men and women give him credit ratings pertaining to.chicago-blackhawks-9-bobby-hull-premier-black-ccm-jersey-third-throwback

To myself,2022-Marian-Hossa-81-Chicago-Blackhawks-Red-Jersey-Milwaukee-Home-Away-From-Home-Primegreen-HAWKS-9128 the most significant transform is when challenging Purcell can be performing at this point,Chicago-Blackhawks-Black-2019-Winter-Classic-Authentic-Jersey for both edges in the puck.2021-Chicago-Blackhawks-Zack-Smith-15-Special-Edition-Breakaway-Black-Jersey-HAWKS-9186 All of us revealed several movies connected with him concluding the gap by at the rear of defensively,Kids-Chicago-Blackhawks-9-Bobby-Hull-Black-Authentic-2019-Winter-Classic-Stitched-Jersey and how tough the c's will be doing work. Which initially lines are great both. You then consider the safety along with the permutations. Scuderi is a great fit with Connector Manley. Doughty has generally enjoyed very well together with Sean. And after that Greene with Drewiske. They enjoyed very well."

KOPITAR, SMYTH CLICKING
Justin Williams features a no-so-shabby 4 things (just one objective, a few aids) within the 1st three video games, although much of the finance for your success of the Kings’ 1st range proceeded to go to your chemistry amongst Anze Kopitar (about three desired goals, several facilitates) along with Ryan Smyth (several targets, about three helps).

"We have visited really good, and also Justin can be playing great right this moment," Kopitar stated. "Personally, it’s just great for have a very reputation over the internet, as you're watching web. It’ohydrates enormous for many people, simply because Justin and I are probably even more of outside the house gamers. Simply just possessing Johnson over the internet, maybe in entrance from the world wide web at all times, it helps a whole lot.

"You’regarding confident, when you toss the idea with the world wide web or maybe at the rear of the world wide web, in which there’s a great probability he’s going to get the idea making the engage in, otherwise credit score."

Smyth’azines video game, not coincidentally, matches perfectly using trainer Terry Murray’s "picture mentality" attitude, by which this individual encourages avid gamers to find the puck to the web as much as possible, whether or not this doesn’big t appear to be an excellent score circumstance.

"Absolute confidence," Kopitar stated. "He’azines usually all-around, or even he’utes generally any display screen for that goalkeeper. One never knows. Should you have a new bad-angle shot, you practice it, as well as perhaps it is going down him or her along with off of the defenseman and it also goes into, so you obtain compensated. I'm sure it’s a new cliché, however, if you don’testosterone levels shoot, you’re also not necessarily gonna score. You’ve got to regard that, that’ohydrates for sure."

CAN Simply GET BETTER
Two from the NHL’s most severe groups throughout faceoff percent meet up with today. Your Kings get ranking last, with 50.6 pct, as the Doldrums usually are Twenty seventh at Forty three.Only two per cent.

The Kings’ challenges are difficult to figure, due to the fact last time that they placed 4th from the nfl from Fifty two percentage and in addition they give back their particular three most well known centres, Kopitar, Jarret Stoll and Michal Handzus. Faceoffs, in addition to punishment eliminating, are already the particular Kings’ most significant weak point this season.

"Effectively, we have settled a large amount of attention to the item, absolutely," Terry Murray mentioned. "That it was a critical part of the sport for people not too long ago. We had arrived discussing, like a employees, yesterday regarding the importance of successful faceoffs, specially on your PK, how in which starts off it off by means of successful and also removing this without delay. It’azines got a chance to get better.

"We’regarding referring to the item within the table. We’re also dealing with that between durations. There’ersus a preliminary understanding into it. The center icemen, that’utes their own Zero. Just one believed any time they’regarding available, can be, `Hey, I’ve had reached acquire this kind of faceoff and find things going in the suitable path for us.'"